“With friendship and willingness, the greatest utopias become reality”

Jacques Félix
Secretary general (1980-2000)

Internasjonale nyheter – klikk her

Den eldste internasjonale teaterorganisasjonen i verden, The Union Internationale de la Marionnette (UNIMA) er en ikke-statlig organisasjon tilknyttet UNESCO, og medlems-organisasjonene som kommer fra hele verden bidrar til utvikling av figurteaterkunsten.

Denne organisasjonen og kunstformen tillater oss å fremme de edleste menneskelige verdier som fred og gjensidig forståelse mellom folk uavhengig av opprinnelse, politisk eller religiøs overbevisning og forskjeller i kultur. Verdier som er i samsvar med respekt for de grunnleggende menneskerettigheter definert i FNs verdens-erklæring om menneskerettigheter av 10. desember 1948.

UNIMA er tilstedeværende i mer enn 90 land, og er på den måten en essensiell plattform i nettverksarbeidet mellom mennesker som praktiserer figurteater (amatør eller profesjonell), eller som arbeider teoretisk med denne kunsten (forsker, pedagog, historiker etc.) eller for de som rett og slett er lidenskapelig opptatt av denne rike kunstformen.

UNIMA avholder jevnlig internasjonale møter, konferanser, og  festivaler. I tillegg er UNIMA aktiv i arbeidet for internasjonal utveksling og samarbeid på tvers for mennesker i alle områder av figurteater (terapi, undervisning, opplæring, forskning, dokumentasjon, samlinger, utstillinger, etc.), og bidrar til innsamling og distribusjon av informasjon og publikasjoner om forskning, kurs og workshops.

UNIMAs formål er å fremme figurteaterkunstarten ved å:

 1. Oppmuntre, via alle mulige former for kommunikasjon, kontakt og utveksling mellom alle kontinenter og nasjoner.
 2. Organisere kongresser, konferanser, festivaler, utstillinger og konkurranser, eller yte støtte til disse.
 3. Hjelpe organisasjonens medlemmer i arbeidet med å danne demokratiske fagforeninger, og med økonomiske og juridiske rettigheter i forbindelse med profesjonelle aktiviteter. UNIMA er i posisjon til å kunne foreta anbefalinger eller sende inn forslag i denne sammenhengen.
 4. Fremme profesjonell utdanning.
 5. Utbre historisk, teoretisk og vitenskapelig forskning.
 6. Holde i hevd tradisjonene innen dukke/figur-teater, og samtidig fremme fornyelse innenfor dukke/figur-teatret.
 7. Foreslå bruk av dukke/figur som medium i undervisning.
 8. Samarbeide med andre organisasjoner med tilsvarende mål.

Kontaktadresse for den internasjonale organisasjonen er:

Secrétariat Général de l’UNIMA

10, Cours Aristide BRIAND
B.P. 402
08107 Charleville-Mézières – France
Tél : +33 (0)3 24 32 85 63
E-mail: sgi@unima.org
E-mail til UNIMA’s president: president@unima.org
Webside:www.unima.org

UNIMAS STRUKTUR

UNIMA har nasjonale sentre i 92 land. UNIMA Norge er det norske senteret av organisasjonen. Hvert nasjonale senter av UNIMA blir representert på kongressen av demokratisk valgte utsendinger, de såkalte rådsmedlemmene. Hvor mange rådsmedlemmer hvert land får sende til kongressen, avgjøres av antallet medlemmer UNIMA har i hvert enkelt land, med en grense oppover på 5 representanter fra hvert land. I tillegg til representantene fra de nasjonale sentrene, velger kongressen ti rådsmedlemmer blant tilstedeværende medlemmer av UNIMA. Disse delegatene samles til kongress hvert fjerde år, og kongressen er organisasjonens viktigste besluttende organ. Kongressen velger styret (eksekutivkomiteen), vedtar regnskapeter og eventuelle vedtektsendringer, foreslår retningslinjene for arbeidet, og bestemmer UNIMAs handlingsprogram og oppretter og velger presidentene for de ulike kommisjonene.

Medlemmene i de nasjonale sentrene, og representanter

|
Kongress

|
Råd
|
Styret (eksekutivkomitéen)

Rådet

Rådet er satt sammen av de samme rådsmedlemmene som utgjorde kongressen to år tidligere. Rådet møtes hvert fjerde år  mellom to kongresser. Forskjellen mellom en kongress og et rådsmøte er at rådsmøtet ikke har myndighet til å foreta valg eller vedtektsendringer.

Alle UNIMAs medlemmer har møterett på Kongresser, rådsmøter og eksekutivkomitemøter, men kun de valgte representantene har talerett og stemmerett.

Eksekutivkomiteen, presidenten, generalsekretæren og kassereren

Eksekutivkomiteens  leder UNIMA mellom hver kongress. Presidenten er ordstyrer for rådet og organisasjonens ansikt utad. Generalsekretæren er administrativt ansvarlig for sekretariatet som ligger i Charleville Mézières i Frankrike, for eksekutivkomiteens arbeid og for UNIMAs økonomi (sammen med kassereren).

Utvalg (Kommisjoner)

Under kongressen i Chengdu i Kina i 2012 ble det etablert 15 utvalg. Utvalgene består av valgte ledere, som så velger sine medarbeidere blant rådsmedlemmene. Utvalgene skal arbeide for å nå de målene hovedstyret fastlegger.

 • Utvalget for profesjonell utdanning av dukkespillere.
 • Utvalget for undervisning, utvikling og terapi.
 • Utvalget for kommunikasjon og publikasjon.
 • Utvalget for vedtekter.
 • Utvalget for kulturarv.
 • Utvalget for Latin-Amerika.
 • Utvalget for Nord- Amerika.
 • Utvalget for Europa.
 • Utvalget for Asia.
 • Utvalget for Afrika.
 • Utvalget for festivaler.
 • Utvalget for internasjonal solidaritet og samarbeidsprosjekter.
 • Utvalget for kvinner.
 • Utvalget for kulturell utveksling.
 • Revisjonskomiteen

Nasjonale sentre og representanter

Et nasjonalt senter kan bli grunnlagt på en av to måter:
1. Ved minst 10 medlemmer (individuelle eller grupper) i et land.
2. Ved en nasjonal organisasjon som allerede eksisterer.

I land hvor det ikke finnes sentre kan generalsekretæren, med tillatelse fra det nasjonale medlemmet og senere godkjennelse fra hovedstyret, utnevne et medlem fra dette landet til at være representant for UNIMA. Funksjonen for denne representanten er da å utvikle forbindelse mellom de nasjonale dukke/figur-spillerne, med det formålet å opprette et nasjonal senter – og å opprettholde en tett forbindelse med generalsekretæren.

Det kan bare eksistere et senter i hvert land. Senteret kan splittes opp i regionale sentre. Søknad om å etablere et nasjonalt senter skal sendes hovedstyret for godkjenning.

Hvert nasjonale senter utvikler sine egne vedtekter og regler, som så skal godkjennes av UNIMAs president og generalsekretær. Hvert senter skal anerkjenne og utføre beslutninger truffet av UNIMA internasjonalt.