top of page

UNIMA  NORGE

FORENING FOR FIGURTEATER

(Redigert mai 2022)

1 ORGANISASJONEN

UNIMA Norge er det norske senteret av den internasjonale organisasjonen UNIMA – Union Internationale de la Marionnette. Foreningen følger mål og vedtekter til den internasjonale organisasjonen.

2   FORMÅL

Foreningen skal arbeide for å fremme interessen for, kunnskap om og utbredelsen av figurteater i Norge, og følge opp retningslinjer fra hovedorganisasjonen.

3 ARBEIDSOMRÅDER

1.UNIMA Norge skal følge opp formålet i Norge:

a) som kunstart

b) som virkemiddel i pedagogikk og terapi.

Foreningen skal bidra til å synliggjøre norsk figurteater utenlands og formidle gjestespill fra utlandet.

2. UNIMA Norge skal fra hovedorganisasjonen følge opp:​​

a)  verv og retningslinjer

b)  oppfordre medlemmer til internasjonal deltagelse og engasjement i verv

c)  videreformidle informasjon fra hovedorganisasjonen
d)  sende inn årsberetning og betale medlemsavgift
e)  informere om norske figurteaterfelt og deres aktivitet i de ulike foraene og komiteer
f)  ha solidaritet med figurteater i hele verden
g)  fremme nordisk samarbeid

4 MEDLEMSSKAP

Foreningen er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som er åpen for alle figurteater-interesserte. Enkeltpersoner, teatergrupper, organisasjoner og institusjoner står som medlem med samme rettigheter. Enkeltmedlem kan i tillegg til sitt individuelle medlemskap representere teatergrupper, organisasjoner og institusjoner.

Medlemskategoriene er: enkeltmedlem, institusjon, organisasjon/teatergruppe.

Foreningskontingenten fastsettes av Årsmøtet og betales for kalenderåret. Utmeldelse av foreningen må skje skriftlig innen 31.12. Utmeldelsen har da virkning fra og med 1.1. følgende år.

Innmelding godkjennes av styret, og klage på nektelse av medlemskap avgjøres av Årsmøte med alminnelig flertall.

5   ÅRSMØTET

Ordinært Årsmøte avholdes hvert år innen 15. juni. Årsmøtet innkalles av styret med saksliste og sendes ut minimum fem uker før Årsmøtet. Årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning, budsjett, arbeidsplan, valgkomiteens innstilling og innkommende saker sendes til medlemmene senest to uker (14 dager før) før møtet.

Årsmøtet velger ordstyrer.

På møtet kan organisasjoner, institusjoner og teatergrupper stille med: Et taleberettiget medlem
Et stemmeberettiget medlem

Årsmøtet skal behandle:

 1. Konstituering Styrets årsberetning

 2. Årsregnskap

 3. Forslag til budsjett

 4. Fastsettelse av kontingent

 5. Innkomne forslag

 6. Valg av styre:

  1. Leder (for 1 år)

  2. Nestleder (for 2 år)

  3. Kasserer (for 2 år)

  4. Sekretær (for 2 år)

  5. Styremedlem (om ønske om flere enn 4 stk) (for 2 år)

  6. To ikke-personlige varamedlem i nummerrekkefølge (for 1 år)

 7. Valg av representanter til det internasjonale UNIMA-rådet (for 4 år)

 8. Valg av revisor (for 1 år)

Forslag til saker som medlemmene ønsker behandlet på Årsmøtet, må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.

Styret foreslår revisor som velges av årsmøte.

Styreleder går automatisk inn som representant i den internasjonale UNIMA-rådet. Styremedlem, valgkomite og representanter til det internasjonale UNIMA-rådet alternerer slik at det alltid er noen på valg.

Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent. Medlemmer som er forhindret fra å møte kan la seg representere ved skriftlig fullmakt. Fullmektigen må være medlem i foreningen. Stemmegivning på årsmøtet skal skje muntlig med mindre én person i forsamlingen ønsker skriftlig avstemming.

6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte innkalles hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den eller de sakene som møtet er innkalt for. Skriftlig innkallelse skal skje med minst 21 dagers varsel.

7  STYRET

Foreningen ledes av et styre bestående av styreleder og minimum fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Styremedlemmene må være medlem, og det bør etterstrebes å sette sammen et styre fra flere regioner i Norge.

Styremedlemmene velges for to år ad gangen, dog slik at henholdsvis to og tre styremedlemmer stiller til valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett år ad gangen.

Styrets leder velges av årsmøtet for ett år ad gangen.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbelt stemme. Varamedlem innkalles til styremøtene og innkalles ved fravær av stemmeberettigede.

Innkallelse med saksliste til styremøte skal så vidt mulig skje skriftlig med minst en ukes varsel, vedlagt nødvendige saksdokumenter. Honorarer bør ligge i budsjettforslag, eller som innkommen sak.

8  VALGKOMITEEN

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer, og velges av årsmøtet for to år av gangen.

De tre medlemmene velges i ulike perioder for å sikre kontinuitet. Valgkomiteen skal, i henhold til øvrige vedtekter, legge frem innstilling til Årsmøtet om valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, rådsmedlemmer og kandidater til internasjonale verv.

Valgkomiteen vedtar sin innstilling med alminnelig flertall. Valgkomiteen bør inngå dialog med det til en hver tid sittende styret.

Valgkomiteen følger retningslinjene for valgkomite i UNIMA Norge.

9   KONGRESS OG UNIMA RÅD

Valg av representanter til kongress og internasjonalt råd gjøres hvert fjerde år, mens styreleder fortrinnsvis går inn i et av vervene. Representantene skal velges senest 9 måneder før rådet eller kongressen avholdes. Representantene fra UNIMA Norge stemmes frem ved organisasjonens Årsmøte. UNIMA Norge plikter å sende inn oppdatert medlemsliste og årsrapport til det internasjonale sentret innen 1.mars hvert år. Kontingenter bør være inne før 1.mars, og styret bør ha styrebehandlet årsmelding før 1.mars.

10  ÅND I HANSKE – TIDSKRIFT FOR FIGURTEATER

Foreningen utgir tidsskriftet Ånd i hanske – tidsskrift for figurteater med minimum to utgivelser per år, ved en abonnementsordning gis ut gratis til medlemmer av foreningen gjennom et eget nyhetsbrev med artikler.

Styret ansetter en redaktør for tidsskriftet med kontrakt. Alle arbeidsområdene til UNIMA Norges skal dekkes i det redaksjonelle oppdraget. Redaktør nedsetter et redaksjonsråd med minst 2 representanter som skal godkjennes av styret og være en rådgivende instans for redaktør og styret. Redaktør har ansvar for innkalling til redaksjonsmøter, agenda og innholdsskisser.

Redaktør tar med styreleder alle utgifter og har hovedansvaret for å redigere og legge ut stoff på unima.no etter avtale. Redaktør lager nyhetsbrev per nummer med artikler, redigerer, legger ut artikler og følger fastsatte deadlines. Styret skal etter beste evne drifte og søke midler, og har ansvar for den tekniske driften ved nyhetsbrev, sosiale medier og nettsiden unima.no for Ånd i hanske.

Styret er ansvarlig utgiver og tidsskriftet redigeres i tråd med redaktørplakaten.

11 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i foreningens vedtekter vedtas av Årsmøtet med 2/3 flertall.

12 OPPLØSNING AV FORENINGEN

Foreningen kan kun oppløses ved to påfølgende Årsmøter med 2/3 flertall.

bottom of page